O projekcie

Przegląd projektu

Przed pandemią Covid kraje europejskie miały znacznie obniżone wskaźniki wczesnego kończenia edukacji i szkoleń. Jednak ta tendencja nie jest pewna w przyszłości ze względu na szybkie zmiany w systemach edukacyjnych. Specjaliści twierdzą, że liczba uczniów odłączonych od procesu nauczania może wzrosnąć i spowodować nową falę osób przedwcześnie kończących naukę, które są niezadowolone z ostatnich zmian i wolą wcześniej wejść na rynek pracy. Nie będzie to jednak prężny i chłonny rynek pracy, ale ten zmagający się z rosnącą stopą bezrobocia. Dlatego tak ważne jest zwiększenie zaangażowania młodych ludzi w edukację, a jednocześnie wyposażenie ich w umiejętności, które zwiększą ich potencjał zatrudnienia w przyszłości.

 

Cel

FMID ma na celu promowanie umiejętności cyfrowych wśród młodych ludzi i wychowawców młodzieży. Podniesie to świadomość kulturową młodych ludzi, pomoże im w zrozumieniu i będzie promować integrację społeczną poprzez zapewnienie głosu, narzędzi i zdolności do wyrażania siebie i zrozumienia innych.

Cele szczegółowe

  • Stworzenie zestawu materiałów do tworzenia wideo dla młodzieży.

  • Wspieranie wychowawców młodzieży w prowadzeniu szkoleń z zakresu tworzenia filmów wideo za pomocą specjalnie przygotowanego szkolenia i podręcznika.

  • Zapewnienie serii wirtualnych środowisk do nauki i współpracy w celu dzielenia się rezultatami projektu, umożliwienia korzystania z zasobów edukacyjnych i zdobycia uznania dla filmów stworzonych przez uczestników projektu.

  • Zapewnienie serii wydarzeń zarówno dla młodych ludzi jak i wychowawców młodzieży.

Partnerzy

Future in Perspective Ltd. (FIPL)

Future In Perspective Ltd. jest prywatną firmą z siedzibą w przygranicznym regionie Irlandii, specjalizującą się w obszarach edukacji i e-learningu, produkcji mediów, planowania strategicznego oraz rozwoju i oceny biznesu. Dzięki naszej pracy nad projektami finansowanymi przez państwo i UE, zaangażowaliśmy i wspieraliśmy lokalne grupy młodzieżowe, społeczności migrantów, osoby starsze i osoby, które nie miały dostępu do edukacji, aby ponownie zaangażować się w dostawców usług i główny nurt edukacji i szkoleń. Mamy również doświadczenie we wspieraniu firm na rynkach niszowych, takich jak sektor kreatywny, kulturalny i ekologiczny, w celu opracowania zrównoważonych modeli biznesowych. Ponadto, współpracujemy z młodzieżą i dorosłymi, aby dostarczyć szereg zróżnicowanych programów w zakresie produkcji medialnej i zarządzania karierą – wspierając kolejne pokolenie kreatywnych osób w budowaniu i podtrzymywaniu udanej kariery w sektorze.

ACUMEN

Acumen Training jest prywatną firmą specjalizującą się w szkoleniach i doradztwie. Celem Acumen Training jest wspieranie radzenia sobie na rynku pracy i zakładania własnej działalności gospodarczej. Firma oferuje szkolenia i doradztwo, opracowuje audiowizualne materiały edukacyjne, przeprowadza badania, projektuje i produkuje treści edukacyjne. Nasz zespół ma doświadczenie w projektowaniu graficznym (tworzenie logo i brandingu) oraz opracowywaniu materiałów audiowizualnych (wykorzystywanych w e-learningu i Flipped Learning). Posiada bogate doświadczenie w upowszechnianiu i promocji projektów. Siedziba firmy znajduje się w Rzeszowie, stolicy województwa podkarpackiego w południowej Polsce

Partner współpracuje z trenerami doświadczonymi w wielu dziedzinach i posiada kadrę, która może dostarczyć wiedzę i doświadczenie potrzebne do rozwoju projektów związanych z edukacją i szkoleniami na różne tematy ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy i przedsiębiorczości. Pracownicy Acumen Training są zaawansowani w zarządzaniu projektami, administracji, upowszechnianiu, ewaluacji i monitoringu. Firma posiada dużą sieć kontaktów na poziomie lokalnym i regionalnym, współpracując z firmami szkoleniowymi, stowarzyszeniami, instytucjami otoczenia biznesu i specjalistami w dziedzinie rynku pracy i przedsiębiorczości.

Acumen Training koncentruje się na młodych ludziach, wspierając ich w rozwoju zawodowym, radzeniu sobie na rynku pracy i zakładaniu własnej działalności gospodarczej. Firma wspiera ich w zdobywaniu umiejętności i doświadczeń związanych z przedsiębiorczością i przywództwem. Nasz zespół posiada doświadczenie w tworzeniu materiałów szkoleniowych (w tym brandingu), tworzeniu materiałów audiowizualnych (podcastów, filmów, edukacyjnych escape roomów, zasobów w formacie mini-learningowym). Mają również doświadczenie w prowadzeniu badań i opracowywaniu raportów. Posiadamy sprzęt do nagrywania i montażu wysokiej jakości materiałów audio-video. W naszym zespole pracuje również dwóch grafików doświadczonych w projektowaniu m.in. logotypów, newsletterów, materiałów promocyjnych i brandingu materiałów.

Stowarzyszenie Rightchallenge

Stowarzyszenie Rightchallenge jest organizacją pozarządową, której celem jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego jako środka integracji społecznej i wyrównywania szans. Wierzymy, że edukacja musi skupiać się na integralnym rozwoju wszystkich ludzi – niezależnie od statusu społecznego, wieku czy płci – aby przygotować ich do interwencji i uczestnictwa we wszystkich wymiarach społeczeństwa, takich jak rodzina, praca, społeczność i czas wolny. Tak więc, jako organizacja aktywnie zaangażowana w życie społeczności, jednym z naszych filarów jest uczenie się przez całe życie, ponieważ jesteśmy przekonani, że jest ono niezbędne dla zrównoważonego rozwoju, ponieważ promuje aktywne, demokratyczne i odpowiedzialne obywatelstwo wśród obywateli.

Jugendförderverein Parchim/Lübz e.V.

Jugendförderverein Parchim/Lübz e. V. ( ” JFV ” ) jest organizacją non – profit założoną w 1992 roku. Dziś fundacja zatrudnia ponad 100 osób w sześciu różnych lokalizacjach na Pomorzu Zachodnim, w Niemczech. Misją organizacji jest tworzenie innowacyjnych impulsów do wspierania integracji zawodowej młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji i zagrożonej wykluczeniem społecznym, a w szczególności osób, które przedwcześnie zakończyły naukę, osób wykluczonych społecznie, osób dorosłych o pochodzeniu migracyjnym oraz osób dorosłych pozostających bez pracy. JFV oferuje szeroki zakres usług skoncentrowanych na potrzebach tych grup docelowych, które mają na celu przygotowanie, zmotywowanie i zachęcenie ich do szkolenia lub pracy na rynku pracy, jak również wspieranie i kierowanie ich rozwojem osobistym. Udział w projektach krajowych i międzynarodowych jest integralną częścią pracy JFV. Podczas tego projektu, głównym zadaniem JFV jest pełnienie roli koordynatora projektu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami:

E-mail: info@jfv – pch.de

Telefon: +49 (0)3871 63 190

Fundación Siglo22

Fundación Siglo22 jest organizacją non-profit działającą na terenie całego kraju pod protektoratem Fundacji Ministerstwa Edukacji. Cele, które określają pracę naszej Fundacji są następujące: Rozwijanie programów i projektów, które ułatwiają integrację technologii informacyjnych i komunikacyjnych w systemie edukacji. Poprawa równości płci i tworzenie programów zwiększających równość szans dzięki techno logiom informacyjnym i komunikacyjnym. Rozwijanie programów i projektów związanych z uczeniem się i tworzeniem sieci wspólnej wiedzy. Zmotywowana potrzebą poprawy systemu edukacji i brakiem równości płci, na początku 2011 roku początkowa grupa trzech profesjonalistów postanowiła założyć Siglo22. Do projektu dołączyło trzech innych profesjonalistów z dziedziny edukacji, równości płci i technologii. Naszą misją jest dostarczanie istotnych doświadczeń w edukacji i społeczeństwie, które przyczyniają się do ich stałej poprawy th rough projektów innowacyjnych w celu wspierania nauki i zmian. Nasza wizja jest na drodze do stworzenia substratu ciągłego rozwoju osobistego, wspieranego przez ciągłe poszukiwanie innowacji i współpracy, promując równe szanse wśród wszystkich ludzi. Pracujemy w trzech głównych obszarach: Edukacja: wyspecjalizowana w e-learningu, platformach LMS i umiejętnościach nauczania. Równość płci: gender i młodzi ludzie, networking kobiet. Projekty unijne: współpraca w projektach współfinansowanych przez Erasmus+.

CARDET

CARDET jest jednym z wiodących ośrodków badawczych i szkoleniowych we wschodnim regionie Morza Śródziemnego, posiadającym globalną wiedzę w zakresie projektowania i wdrażania projektów, zarządzania projektami, szkoleń i e-learningu. CARDET zrealizował wiele projektów związanych z rozwojem inicjatyw szkoleniowych dla dorosłych i zawodowych w zakresie pracy społecznej, innowacji i przedsiębiorczości. Członkowie zespołu i zarządu reprezentują europejskie i międzynarodowe instytucje szkolnictwa wyższego, ośrodki szkoleniowe i organizacje międzynarodowe, a także posiadają dogłębną wiedzę na temat sektora szkoleń dla dorosłych i obszaru umiejętności finansowych, podczas gdy CARDET skupia się na promowaniu sprawiedliwości społecznej i postępu społecznego. CARDET skupia międzynarodowy zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu dorosłych, budowaniu potencjału, tworzeniu programów nauczania, przedsiębiorczości społecznej, szkoleniu zawodowym, myśleniu projektowym, innowacjach, badaniach edukacyjnych, ewaluacji i rozwoju zasobów ludzkich.

Wsparcie Komisji Europejskiej dla stworzenia tej strony nie oznacza poparcia dla jej zawartości, która odzwierciedla jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji na niej zawartych.
Numer projektu: 2021-1-DE04-KA220-YOU-000028485

This website © 2022 by FMID Project is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Copyright © 2022 | Privacy policy