Δημιουργία Ταινιών για Ένταξη και Ανάπτυξη

Ηλεκτρονική Μάθηση

Η πύλη ηλεκτρονικής μάθησης του έργου θα αποτελέσει την κύρια πηγή μάθησης για τα αποτελέσματα του έργου. Θα προσφέρει ένα ελκυστικό περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς, που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στη δημιουργία βίντεο.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έργου: 2021-1-DE04-KA220-YOU-000028485

This website © 2022 by FMID Project is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Copyright © 2022 | Privacy policy