Αποτελέσματα

Πόροι δημιουργίας βίντεο για την δυνατότητα απασχόλησης και την ανάπτυξη των νέων

Οι νέοι θα δημιουργήσουν βίντεο υψηλής ποιότητας με έμφαση στην προοπτική της απασχολησιμότητας, της αυτό-ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας. Η ενθάρρυνση των νέων να εργάζονται ελεύθερα και δημιουργικά χωρίς όρια, χρησιμοποιώντας το ενδιαφέρον και τις σύγχρονες δεξιότητες που ήδη διαθέτουν, τους βοηθά να καλλιεργήσουν την αυτοπεποίθηση τους για μελλοντική αναζήτηση εργασίας και δημιουργία επιχειρήσεων.

Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης και εγχειρίδιο για εκπαιδευτές νέων

Το προτεινόμενο πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης και το εγχειρίδιο θα εφοδιάσει τους εκπαιδευτές νέων με το υλικό που χρειάζονται για να: υποστηρίξουν τους νέους με φροντίδα και ενσυναίσθηση και να τους ενθαρρύνουν να συνεχίσουν τη δια βίου μάθηση και να σχεδιάσουν υπεύθυνα το μέλλον τους.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έργου: 2021-1-DE04-KA220-YOU-000028485

This website © 2022 by FMID Project is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Copyright © 2022 | Privacy policy