2ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα μάθετε για:

– Την πρόοδο των εργασιών των εταίρων σχετικά με το έργο FMID

– Τα αποτελέσματα και τις εκδηλώσεις του έργου

– Διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έργου: 2021-1-DE04-KA220-YOU-000028485

This website © 2022 by FMID Project is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Copyright © 2022 | Privacy policy