1ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Το πρόγραμμα “Κινηματογραφική παραγωγή για την ένταξη και την ανάπτυξη” είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+ που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και λήγει τον Σεπτέμβριο του 2023.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δε συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έργου: 2021-1-DE04-KA220-YOU-000028485

This website © 2022 by FMID Project is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

Copyright © 2022 | Privacy policy